مخلوطهای دو جزئی

     پایدارسازی بهینه عموما  با استفاده از مخلوطی  از آنتی اکسیدانت اولیه و ثانویه  حاصل میشود. بر همین اساس  شرکت سانگ وون آمیخته های دو جزئی(Binary Blends)را که در حقیقت مخلوطهای استاندارد صنعتی از آنتی اکسیدانتها می باشند  به عنوان محصولات آماده جهت عرضه  تامین می نماید.

 

Binary Blends

Composition

product

  1:1SN1680:SN1010

SONGNOX® 11B

2:1SN1680:SN1010

SONGNOX® 21B

3:1SN1680:SN1010

SONGNOX® 31B

3:5SN1680:SN1010

SONGNOX® 35B

4:1SN1680:SN1010

SONGNOX® 41B

4:3SN1680:SN1010

SONGNOX® 43B

5:6SN1680:SN1010

SONGNOX® 56B

1:1SN1680:SN1076

SONGNOX® 117B

1:4SN1680:SN1076

SONGNOX® 147B

2:1SN1680:SN1076

SONGNOX® 217B

3:1SN1680:SN1076

SONGNOX® 317B

4:1SN1680:SN1076

SONGNOX® 417B

1:1SN1680:SN3114

SONGNOX® 311B

2:1SN1680:SN3114

SONGNOX® 321B

3:1SN1680:SN3114

SONGNOX® 331B

1:1SN1010:SN1076

SONGNOX® 1711B

 1:1SN1010:SN1024

SONGNOX® 1911B

 

 

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت تهران