پایدار کننده ها ی نوری آمینی استتار شده HALS (Hindered Amine Light Stabilizers)

     این پایدار کننده ها، از پلیمرها در برابر تجزیه در اثر قرار گرفتن در معرض شدید اشعه یووی محافظت می نمایند. HALSها همچنین محافظتی همانند یک آنتی اکسیدان اولیه با  مزیت ایجادرنگ کمتر  فراهم می آورند. هردو  نوع HALS منومری و پلیمری موجود هستند. در جائیکه HALS منومری محافظت اثر بخش سطحی فراهم آورده و HALS  پلیمری از توده پلیمر محافظت می نماید.

     شرکت های SONGWON  و  SABOایتالیا از سپتامبر 2012 وارد یک توافق توزیع کنندگی بلند مدت شدند. که اخبار مربوط به این توافق در سایت های خبر وابسته به صنعت پلیمر از زمان مذکور منتشر گردید.

 

 

Hindered Aminic Light Stabilizers  

Product

Chemical Name

CAS No

TDS

SABO®STAB 119

N,N',N'',N'''-tetrakis(4,6-bis(butyl-(N-methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino)triazin-2-yl)-4,7-diazadecane-1,10-diamine
Butanedioic acid1,4-dimethylester, polymer with 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol

106990-43-6 / 65447-77-0

 

SABO®STAB 62

Butanedioic acid1,4-dimethylester, polymer with 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol

65447-77-0

TDS

SABO®STAB 65

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate
methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate

41556-26-7 / 82919-37-7

TDS

SABO®STAB 70

bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate

52829-07-9

TDS

SABO®STAB 78

Butanedioic acid1,4-dimethylester, polymer with 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol

65447-77-0

 

SABO®STAB 91

A mixture of:
2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-hexadecanoate
2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-octadecanoate

167078-06-0

 

SABO®STAB 91 50PP

A mixture of:
2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-hexadecanoate
2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-octadecanoate

167078-06-0

 

SABO®STAB 94

Poly[[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-s-triazine-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]-hexamethylene-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]

71878-19-8

TDS

 

 

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت تهران