آنتی یووی

جاذب یووی (UV Absorber)

     جاذب های یووی به وسیله جذب انرژی، محافظت در برابر تابش اشعه یووی را به وجود می آورند  و این کار را طی یک بازآرایی شیمیایی برگشت پذیر به انجام می رسانند که با روش اخیر انرژی یووی را به صورت گرما باز پس می دهند....

 

پایدار کننده ها ی نوری آمینی استتار شده  ( HALS( Hindered Amine Light Stabilizers

    این پایدار کننده ها، از پلیمرها در برابر تجزیه در اثر قرار گرفتن در معرض شدید اشعه یووی محافظت می نمایند....

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت تهران