انتی اکسیدانتهای تیوستر (Thioesters AO)

     آنتی اکسیدان های  تیوستر هیدروپروکسیدهایی را که در اثر اکسید شدن پلیمرها تشکیل شده اند تجزیه و خنثی سازی می کنند. تیوسترها پلیمررادر برابر پدیده ی حرارتی (Heataging )و نیز در برابر پدیده پیری حرارتی (Heat Aging) محافظت می کند و همچنین رنگ را بهبودمی بخشند.

     یکی از ویژگیهایی که این آنتی اکسیدانتها را از سایر آنتی اکسیدانتها متمایز میکند خصوصیت پیوند شوندگی  با پلیمر میزبان میباشد که باعث میشود که خاصیت پایدارکنندگی موثر و با دوام بیشتری در پلیمر بماند.

 

Thioester Antioxidants  

CAS NO

Chemical Name

Product

 29598-76-3

Pentaerythrityl tetrakis(3-laurylthiopropionate)

SONGNOX® 4120

123-28-4

Dilauryl thiodipropionate

SONGNOX® DLTDP

16545-54-3

Dimyristyl thiodipropionate

SONGNOX® DMTDP

693-36-7

Distearyl thiodipropionate

SONGNOX® DSTDP

10595-72-9

Ditridecyl thiodipropionate

SONGNOX® DTDTP

 

 

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت تهران