آنتی اکسیدانت اولیه (Primary AO)

آنتی اکسیدانهای فنولیک به عنوان زداینده رادیکالهای آزاد عمل میکنند. و به عنوان آنتی اکسیدانت های اولیه (Primary AO) شناخته می شوند. آنها در طی فرآیند کردن پلیمر (‌در داخل اکسترودر)  و در طول زمان سرویس دهی قطعه ساخته شده، حفاظت پلیمر را  بر عهده دارند.

    

Phenolic Antioxidants  

Product

Chemical Name

CAS No

TDS

SONGNOX® 1010

Tetrakis[methylene(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate methane

6683-19-8

TDS

SONGNOX® 1024

1,2-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamoly) hydrazine

32687-78-8

 

SONGNOX® 1035

Thiodiethylene bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate]

41484-35-9

 

SONGNOX® 1076

Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate

2082-79-3

TDS

SONGNOX® 1077

Isotridecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate

847488-62-4 or 171090-93-0

 

SONGNOX® 1098

N,N'-Hexamethylene bis(3,5-di-t-butyl-4-hydroxyhydrocinnamamide)

23128-74-7

TDS

SONGNOX® 1135

Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, C7-9-branched alkyl esters

125643-61-0

 

SONGNOX® 1290

2,2'-Ethylidenebis(4,6-di-tert-butylphenol)

35958-30-6

 

SONGNOX® 1330

1,3,5-Triethyl-2,4,6-tris(3,5-di-t-butyl-4-hydroxy benzyl) benzene

1709-70-2

 

SONGNOX® 1520

4,6-Bis(octylthiomethyl)-o-cresol

110553-27-0

 

SONGNOX® 1790

1,3,5-Tris(2,6-dimethyl-3-hydroxy-4-tert-butylbenzyl) isocyanurate

40601-76-1

 

SONGNOX® 2450

Triethylene glycol-bis-3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl) propionate

36443-68-2

 

SONGNOX® 2500

2,5-Di-tert-amyl-hydroquinone

79-74-3

 

SONGNOX® 2590

Hexamethylene bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate]

35074-77-2

 

SONGNOX® 3114

Tris-(3,5-di-tert-butylhydroxybenzyl) isocyanurate

27676-62-6

 

SONGNOX® 4425

4,4'-Butylidenebis(6-tert-butyl-3-methylphenol)

85-60-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت تهران