آنتی اکسیدانت ها (Antioxidants)

آنتی اکسیدانت اولیه (Primary AO)

     آنتی اکسیدانهای فنولیک به عنوان زداینده رادیکالهای آزاد عمل میکنند. و به عنوان آنتی اکسیدانت های اولیه (Primary AO) شناخته می شوند. ...

 

آنتی اکسیدانت ثانویه (Secondry  AO)

     آنتی اکسیدانهای  فسفیتی به عنوان تجزیه کننده پرواکسید و به عنوان آنتی اکسیدانت های ثانویه شناخته می شوند...

 

آنتی اکسیدانتهای تیوستر (Thioesters AO)

    آنتی اکسیدان های  تیوستر هیدروپروکسیدهایی را که در اثر اکسید شدن پلیمرها تشکیل شده اند تجزیه و خنثی سازی می کنند. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت تهران